Sadzonki truskawek

Agnieszka Kącka
Gospodarstwo Rolne Kwalifikowana
Szkółka Roślin Jagodowych
tel. 663-737-015 i 697-812-580

Elitarne sadzonki truskawek. Nowe odmiany: Elsariusz, Hokent, Filut, Panon, a od 2012 r. Marduk i Markat

Poprzez naszą szkółkę istnieje również możliwość zakupu sadzonek truskawek odmian ROXANA i ALBA firmy Geoplant Vivai (jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem)

MALINY

Zkupiliśmy licencję rozmnażanie odmian POLANA, POLKA, BENEFIS i POLESIE. Produkujemy sadzonki kopane, zielone. Sprzedaż po 15 paĽdziernika.

Charakterystyka szkółki

Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślin jagodowych. Upraw± towarow± truskawki zajmujemy się od roku 1998, maliny od roku 2000. Plantacje położone s± w dwóch miejscowościach: Kurowie i Krzyworzece (większość upraw). Miejscowości dość znacznie różni± się w warunkach mikroklimatu i gleb. Różnice te wykorzystujemy w prowadzonej produkcji roślinnej.

Uprawa malin

W uprawie malin gospodarstwo ukierunkowane jest na :

  1. Produkcję sadzonek. Zakupiliśmy licencję odmian POLESIE, POLANA . Sadzonki staramy się produkować z myślą o m. in. odbiorcach w gospodarstwach ekologicznych.
  2. Produkcję owoców. W uprawie maliny gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję malin deserowych powtarzaj±cych owocowanie (Polana, Polka, Polesie i żółta Poranna Rosa) oraz jednej odmiany owocuj±cej na pędach dwuletnich Laszka. Okres owocowania plantacji (część uprawy jest przyspieszana) to 1 dekada czerwca aż do przymrozków. Maliny posiadaj± nawodnienie kropelkowe, s± ściółkowane słom±. Stawiamy na polskie odmiany wyprodukowane w naszych instytutach sadowniczych. Sprawdzaj± się one w uprawie, dodatkowo nie wymagaj± bardzo dużej liczby zabiegów chemicznych w celu zapewnienia właściwej zdrowotności roślin. Prawidłowa pielęgnacja i stosowanie np. EM -a w efekcie daje zadowalaj±ce jakościowo i ilościowo plony.

Uprawa truskawek

W uprawie truskawek gospodarstwo ukierunkowane jest na:

  1. Produkcję sadzonek - posiada zezwolenie na obrót materiałem szkółkarskim. Zakupiliśmy licencję odmiany ELKAT, FILUT i PANON. Sadzonki produkowane s± jako doniczkowe (multiplaty) - ok. 5 % produkcji, kopane zielone oraz sadzonki frigo do nasadzeń i wczesnoletnich. Szkółka jest w większości obszaru pól uprawnych nawadniana. Sadzonki staramy się produkować z myśl± o m. in. odbiorcach w gospodarstwach ekologicznych. .
  2. Produkcję owoców - truskawki produkowane s± w systemie przyspieszania (nakrywanie włókninami, niskie osłony) i opóĽniania zbiorów (nasadzenia z sadzonek frigo). Uprawia się również truskawki powtarzaj±ce owocowanie od sierpnia do przymrozków.

Poprzez odpowiedni dobór odmian okres owocowania truskawek w okresie tradycyjnym obejmuje minimalnie 7 tygodni (3 dekada maja - 2 dekada lipca). Przeciętne zbiory (w przeliczeniu) z 1 ha to 18 ton uprawy w pełnym owocowaniu. Plantacje s± ściółkowane. Pozwala to na uzyskanie plonów bardzo dobrej jakości. Część plantacji może być nawadniana. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję truskawek deserowych. Ze względu na posiadanie szkółki owoce podstawowych odmian oferowane do sprzedaży s± bardzo dobrej jakości. Staramy się badać w swoich warunkach różne odmiany ze względu na wydajność, odporność na choroby, wymarzanie i podatność na suszę. Dodatkowo staramy się obserwować efekty działania efektywnych mikroorganizmów (EM ) w uprawie truskawek i innych roślin oraz ich wpływ na żyzność gleby.

Inne uprawy

Uprawiamy również brzoskwinie oraz winogrona (m.in. odmiana Danmarpa Polonia). Wynika to z zapotrzebowania naszych odbiorców (cukiernie, hurtownie owocowo - warzywne). Now± odmian±, któr± wprowadzamy do uprawy jest świdośliwa (rodzina różowate). W tej chwili założyliśmy niewielk± plantację towarow± z odmiany Prince William. Jej rozbudowa będzie uzależniona od rynku zbytu, jaki uda się nam wypracować i zapotrzebowania odbiorców naszych produktów.

Produkcja i działania proekologiczne

Na dzień dzisiejszy gospodarstwo posiada stałych odbiorców produkowanych owoców i nie ma problemów z ich zbytem. Dobrze rozwija się sprzedaż sadzonek truskawek. W produkcji staramy się w jak najmniejszym stopniu korzystać z chemii. Stanowiska pod uprawy s± odpowiednio przygotowywane (przedplony i poplony zielone, zabiegi agrotechniczne), nawożone dodatkowo naturalnymi nawozami. ¦ciółkowanie, wykładanie foli±, odpowiedni rozstaw roślin, sposoby uprawy oraz wykonanie maksymalnej liczby zabiegów mechanicznych powoduje bardzo znacz±ce ograniczenie stosowania herbicydów, fungicydów i zoocydów na plantacjach owocuj±cej. W mniejszym stopniu dotyczy to również szkółki.
Wprowadziliśmy uprawie do stosowania efektywne mikroorganizmy (EM), które znacznie poprawiaj± zdrowotność roślin, zwyżkuj± plonowanie, poprawiaj± jakość i smak owoców. Dodatkowo, przywracaj± ziemi zdolność do tworzenia się próchnicy oraz co w ostatnich latach istotne, ograniczaj± negatywne wpływy niedoboru wody (susza). Zastosowane jako dopełnienie tradycyjnych metod uprawy będ± odgrywały w naszym gospodarstwie w przyszłości pierwszoplanow± rolę.
W uprawie na owoce staramy się korzystać z odmian odpornych na choroby, dobrze radz±cych sobie w naszych warunkach i sprawdzonych w trakcie kilkuletniego okresu obserwacji. Prowadzone zabiegi i sposób uprawy plantacji owocuj±cych (tradycyjny) zbliżony jest do zaleceń, jakie wymagane s± w Integrowanej Produkcji Owoców. Równocześnie korzystamy jak najwięcej z doświadczeń jakie niesie z sob± produkcja ekologiczna.

Zachowanie starych odmian

Ze względu na bardzo stare tradycje w gospodarstwie produkcji materiału szkółkarskiego, pszczelarstwa i sadownictwa (zajmowano się tym już przed II wojn± światow±) w obrębie gospodarstwa i jego najbliższej okolicy znajduje się kilkanaście odmian starych tradycyjnych odmian drzew owocowych (grusze, jabłonie, śliwy ). W chwili obecnej staramy się posiadane pule odmianowe zachować. Rozpoczęliśmy nasadzenia drzewek owocowych tych właśnie odmian. W posiadanym sadzie (za wyj±tkiem minimalnego nawożenia mineralnego) nie stosuje się żadnych środków chemicznych.

Copyright © 2005-2013 Sadzonki truskawek